Li, Bing; Zhang, Li; Yin, Weizhao; Lv, Sihao; Li, Ping; Zheng, Xiangyu; Wu, Jinhua,2020. Effective immobilization of hexavalent chromium from drinking water by nano-FeOOH coating activated carbon: Adsorption and reduction. Journal of environmental management 277,111386. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111386
Marco E. Franco, Kevin M. Stroski, Jaylen L. Sims, S. Rebekah Burket, Craig Ashcroft, Michael Luers, Bryan W. Brooks & Ramon Lavado*, 2020. Plasma Vitellogenin Reveals Potential Seasonal Estrogenicity in Fish from On-Site Wastewater Treatment Systems in Semi-Arid Streams Influenced by Snowmelt. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology . https://doi.org/10.1007/s00128-020-03021-6
Huiying Guo, Xiaolong Yu, Ziyi Liu, Jieruo Li, Jinshao Ye, Zhengang Zha*,2020. Deltamethrin transformation by Bacillus thuringiensis and the associated metabolic pathways. Environment International 145, 106167. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106167
Changwei Zhao,Tingting Song,Yang Yu,Laiye Qu,Jinxing Cheng,Wenkai Zhu,Qingbo Wang,Pei Li,Wenjing Tang,2020. Insight into the influence of humic acid and sodium alginate fractions on membrane fouling in coagulation-ultrafiltration combined system. Environmental research 191, 110228. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110228
Xingwen Lu, Ren Zhong, Yuxin Liu, Zhe Li, Jiani Yang, Fei Wang*,2020. The incorporation of Pb2+ during struvite precipitation: Quantitative, morphological and structural analysis. Journal of environmental management 276, 111359. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111359
Xueling Lu, Eliza Fraszczyk, Thomas P. van der Meer, Martijn van Faassen, Vincent W. Bloks, Ido P. Kema, André P. van Beek, Shuang Li, Lude Franke, Harm-Jan Westra,  Xijin Xu, Xia Huo, Harold Snieder, Bruce H.R. Wolffenbuttel, Jana V. van Vliet-Ostaptchou,2020. An epigenome-wide association study identifies multiple DNA methylation markers of exposure to endocrine disruptors. Environment International 144, 106016. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106016
Zhenhua Li, Xin Tang, Lingfei Zhu, Xiaojie Qi, Gang Cao, and Gang Lu*,2020. Cytotoxic Screening and Transcriptomics Reveal Insights into the Molecular Mechanisms of Trihexyl Phosphate-Triggered Hepatotoxicity. Environmental science & technology 54, 11464–11475. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c03824
Yingdan Zhang, Min Liu*, Bo Peng, Shenglan Jia, Danyu Koh, Yujue Wang, Hong Sheng Cheng, Nguan Soon Tan, Benedikt Warth, Da Chen, and Mingliang Fang*,2020. Impact of Mixture Effects between Emerging Organic Contaminants on Cytotoxicity: A Systems Biological Understanding of Synergism between Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate and Triphenyl Phosphate. Environmental science & technology 54,10722–10734. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c02188
Liuchun Zheng, Dan Peng, Shiping Zhang, Yuebei Yang, Lijuan Zhang & Peipei Meng,2020. Adsorption of sulfamethoxazole and sulfadiazine on phosphorus-containing stalk cellulose under different water pH studied by quantitative evaluation. Environmental Science and Pollution Research . https://doi.org/10.1007/s11356-020-10241-0
Sila Temizel‐Sekeryan, Fan Wu, Andrea L Hicks*, 2020. Life Cycle Assessment of Struvite Precipitation from Anaerobically Digested Dairy Manure: A Wisconsin Perspective. INTEGRATED ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND MANAGEMENT .  https://doi.org/10.1002/ieam.4318
S. Rebekah Burket, Moncie V. Wright, Leanne F. Baker, C. Kevin Chambliss, Ryan S. King , Cole W. Matson, Bryan W. Brooks*,2020. Periphyton, bivalves and fish differentially accumulate select pharmaceuticals in effluent-dependent stream mesocosms. Science of The Total Environment 745, 140882. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140882
Yuli Huang, Haoxiao Zheng, Kuan Tan, Xiangdong Sun, Jinshao Ye and Yunlong Zhang*,2020. Circulating metabolomics profiling reveals novel pathways associated with cognitive decline in patients with hypertension. Therapeutic Advances in Neurological Disorders 13,1756286420947973. https://doi.org/10.1177/1756286420947973
Jingling Huang, Weizhao Yin, Ping Li, Huaitian Bu, Sihao Lv, Zhanqiang Fang, Mingjia Yan, Jinhua Wu*,2020. Nitrate mediated biotic zero valent iron corrosion for enhanced Cd (II) removal. Science of The Total Environment 744, 140715. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140715
Yongfeng Deng, Zehua Yan,Ruqin Shen, Meng Wang, Yichao Huang, Hongqiang Ren, Yan Zhang*,Bernardo Lemos,2020. Microplastics release phthalate esters and cause aggravated adverse effects in the mouse gut. Environment international 143, 105916. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105916
DONG Shi Rui, HAN Ya Jing, WU Jing, ZENG Cheng Li, ZHU Ke Hui, CHEN Xiao Jing, LIU Yu Mei, ZOU Xiao Qian, ZHENG Shao Ling, WEN Zi Hao, LIU Dan Dan, WANG Yao, HUANG Xiu Xia, DU Xiu Ben, HAO Jian Lei, WANG Huan Yu, GUO Shu*,JING Chun Xia*, and YANG Guang*, 2020. Distribution of Microbiota in Fine Particulate Matter Particles in Guangzhou, China*. BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 33(5): 306-314. https://doi.org/10.3967/bes2020.042
Congyang Zhang ,Wanbin Li , Liang Li, 2020. Metal Halide Perovskite Nanocrystals in Metal-Organic Framework Host: Not Merely Enhanced Stability. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION . https://doi.org/10.1002/anie.202006169
Yu Zhang,Xia Huo,Xueling Lu,Zhijun Zeng,Marijke M.Faas,Xijin Xu*,2020. Exposure to multiple heavy metals associate with aberrant immune homeostasis and inflammatory activation in preschool children. Chemosphere 257, 127257. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127257
Kenneth M.Y. Leung,* Katie W.Y. Yeung, Jing You, Kyungho Choi, Xiaowei Zhang et al,2020. Toward Sustainable Environmental Quality: Priority Research Questions for Asia. Environmental Toxicology and Chemistry 39, 1485–1505. https://doi.org/10.1002/etc.4788
Jiawei Li,Ting Dong, Tharushi P. Keerthisinghe, Hao Chen, Ming Li, Wenqing Chu, Jingfeng Yang, Zongfu Hu, Shane Allen Snyder, Wu Dong, Mingliang Fang*,2020. Long-term oxytetracycline exposure potentially alters brain thyroid hormone and serotonin homeostasis in zebrafish. Journal of Hazardous Materials 399, 123061. https://doi.org/399, 15 November 2020, 123061
Wenxiao Zheng, Liuyi Zhu, Sheng Liang, Jinshao Ye, Xin Yang, Zhenchao Lei, Zhang Yan, Yongdong Li, Chaohai Wei, and Chunhua Feng*,2020. Discovering the Importance of ClO center dot in a Coupled Electrochemical System for the Simultaneous Removal of Carbon and Nitrogen from Secondary Coking Wastewater Effluent. Environmental science & technology 54, 9015–9024. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b07704
Tingting Liu,Qianqian Gao,Bobo Yang,Changsheng Yin,Jie Chang,Hai Qian,Guangwei Xing,Suhua Wang,Fang Li,Yubin Zhang,Da Chen,Jiyang Cai,Haifeng Shi,Michael Aschner,Kwaku Appiah-Kubi,Dawei He,Rongzhu Lu*,2020. Differential susceptibility of PC12 and BRL cells and the regulatory role of HIF-1 alpha signaling pathway in response to acute methylmercury exposure under normoxia. Toxicology Letters 331, 82-91. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2020.05.023
Alistair K.Brown,Joe Ackerman,Nazim Cicek,Charles S.Wong*,2020. In situ kinetics of human pharmaceutical conjugates and the impact of transformation, deconjugation, and sorption on persistence in wastewater batch bioreactors. ENVIRONMENTAL POLLUTION 265,114852. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114852
Jaylen L.Sims, S. Rebekah Burket,Marco E.Franco,Lea M.Lovin,Kendall R.Scarlett,Ruud Steenbeek,C. Kevin Chambliss,Craig Ashcroft,Michael Luers,Ramon Lavado,Bryan W.Brooks*,2020. Pharmaceutical uptake kinetics in rainbow trout: In situ bioaccumulation in an effluent -dominated river influenced by snowmelt. Science of The Total Environment 736,139603. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139603
Xianming Zhang,* Xiangfei Sun, Ruifen Jiang, Eddy Y. Zeng, Elsie M. Sunderland, and Derek C. G. Muir*,2020. Screening New Persistent and Bioaccumulative Organics in China's Inventory of Industrial Chemicals. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 54(12), 7398–7408. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c01898
Xiang Zeng*, Xia Huo,  Xijin Xu, Dongling Liu, Weidong Wu,2020. E -waste lead exposure and children's health in China. Science of The Total Environment 734, 139286. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139286
Zhimin Xu,Dongsheng Wang,Wanpeng Tang,Lili Wang*,Qusheng Li,Ziyan Lu,Hui Liu,Yuming Zhong,Tao He,Shihong Guo,2020. Phytoremediation of cadmium -polluted soil assisted by D-gluconate- enhanced Enterobacter cloacae colonization in the Solanum nigrum L. rhizosphere. Science of The Total Environment 732,139265. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139265
Yihao Li,Huimin Wang,Pingxiao Wu*,Langfeng Yu,Saeed Rehman,Junfeng Wang,Shanshan Yang,Nengwu Zhu,2020. Bioreduction of hexavalent chromium on goethite in the presence of Pseudomonas aeruginosa. Environmental Pollution 265,114765. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114765
Siqing Yue,Ting Zhang,Qiqi Shen,Qin Song,Chenyang Jia,Yuanchen Chen,Manfei Mao,Yuan Kong,Da Chen,Jing Liu, Zhe Sun,Meirong Zhao*,2020. Assessment of endocrine-disrupting effects of emerging polyhalogenated carbazoles (PHCZs): In vitro, in silico, and in vivo evidence. Environment International 140, 105729. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105729
Fenghua Wei,Tenghui Su,Dali Wang,Huizhen Li,Jing You*,2020. Transcriptomic analysis reveals common pathways and biomarkers associated with oxidative damage caused by mitochondrial toxicants in Chironomus dilutus. Chemosphere 254,126746. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126746
Zhiheng Cheng, Xia Huo, Yifeng Dai, Xueling Lu, Machteld N. Hylkema, Xijin Xu*,2020. Elevated expression of AhR and NLRP3 link polycyclic aromatic hydrocarbon exposure to cytokine storm in preschool children. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 139, 105720. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105720
J.C.Anderson, P.JabaribA.Parajas, E.LoebaK.H.Luong, A.Vahedi, C.S.Wong*,2020. Evaluation of cold-weather wastewater nitrification technology for removal of polar chemicals of emerging concern from rural Manitoba wastewaters. Chemosphere 253, 126711. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126711
Yujian Lai,Lijie Dong,Hongyu Zhou,Bing Yan,Yongsheng Chen,Yaqi Cai, Jingfu Liu*,2020. Coexposed nanoparticulate Ag alleviates the acute toxicity induced by ionic Ag+ in vivo. Science of The Total Environment 723, 138050. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138050
Weizhao Yin, Zhanqiang Fang, Jingling Huang, Ping Li, Jiawei Zhong , Penchi Chiang, Jinhua Wu*,2020. Effects of seepage velocity and concentration on chromium(VI) removal in abiotic and biotic iron columns. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 49,654–662. https://doi.org/10.1002/jeq2.20018
Zhijun Zeng, Xia Huo, Qihua Wang, Chenyang Wang, Machteld N. Hylkema, Xijin Xu*,2020. PM2.5-bound PAHs exposure linked with low plasma insulin-like growth factor 1 levels and reduced child height. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 138, 105660. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105660
Xiaofan Huang, Xijin Xu, Yifeng Dai, Zhiheng Cheng, Xiangbin Zheng,  Xia Huo*,2020. Association of prenatal exposure to PAHs with anti-Mullerian hormone (AMH) levels and birth outcomes of newborns. Science of The Total Environment 723,138009. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138009
Qun Zhang, Elvis Genbo Xu, Jiana Li, Qiqing Chen, Liping Ma, Eddy Y. Zeng, and Huahong Shi*,2020. A Review of Microplastics in Table Salt, Drinking Water, and Air: Direct Human Exposure. Environmental science & technology 54(7), 3740–3751. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b04535
Jing Ai *, Hui Ma, Dominique J. Tobler, Marco C. Mangayayam , Changyong Lu, Frans van der Berg, Weizhao Yin, Hans Christian BruunHansen,2020. Bone Char Mediated Dechlorination of Trichloroethylene by Green Rust. Environmental science & technology 54(6), 3643–3652. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b07069
W. Chen, D. Yuan, M. Shan, Z. Yang, Chunguang Liu*,2020. Single and combined effects of amino polystyrene and perfluorooctane sulfonate on hydrogen-producing thermophilic bacteria and the interaction mechanisms. Science of The Total Environment 703,135015. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135015论文序列


Ming Li, Liang Yao, Hao Chen, Xuan Ni, Yao Xu, Wengjing Dong, Mingliang Fang, Da Chen, Aowuliji, Liang Xu, Baoquan Zhao, Jiang Deng, Kevin Wh Kwok, Jingfeng Yang*, and Wu Dong*. Chiral toxicity of muscone to embryonic zebrafish heart. Aquatic toxicology, 2020, 222, 105451-105451. DOI:10.1016/j.aquatox.2020.105451论文序列


Stephani S. Kim, Xijin Xu, Yuling Zhang, Xiangbin Zheng, Rongju Liu, Kim N. Dietrich, Tiina Reponen, Changchun Xie, Heidi Sucharew, Xia Huo, and Aimin Chen. Birth outcomes associated with maternal exposure to metals from informal electronic waste recycling in Guiyu, China. Environment International, 2020, 137, 105580-105580. DOI:10.1016/j.envint.2020.105580论文序列


Dongling Liu, Xiang Zeng, Xiao Li, Chaochu Cui, Ruanling Hou, Zhikun Guo, Jawahar L. Mehta, and Xianwei Wang*. Advances in the molecular mechanisms of NLRP3 inflammasome activators and inactivators. Biochemical pharmacology, 2020, 175, 113863-113863. DOI:10.1016/j.bcp.2020.113863论文序列


Shaocheng Zhang, Xia Huo, Minghui Li, Ruikun Hou, Xiaowei Cong, and Xijin Xu*. Oral antimicrobial activity weakened in children with electronic waste lead exposure. nvironmental science and pollution research international, 2020, 未定. DOI:10.1007/s11356-020-08037-3论文序列


Wei Lin, Ruifen Jiang, Xiaoying Xiao, Jiayi Wu, Songbo Wei, Yan Liu, Derek C. G. Muir, and Gangfeng Ouyang*. Joint effect of nanoplastics and humic acid on the uptake of PAHs for Daphnia magna: A model study. Journal of Hazardous Materials, 2020, 91, 122195-122195. DOI:10.1016/j.jhazmat.2020.122195论文序列


Wei Lin, Ruifen Jiang, Xiaoying Xiao, Jiayi Wu, Songbo Wei, Yan Liu, Derek C. G. Muir, and Gangfeng Ouyang*. Joint effect of nanoplastics and humic acid on the uptake of PAHs for Daphnia magna: A model study. Journal of Hazardous Materials, 2020, 91, 122195-122195. DOI:10.1016/j.jhazmat.2020.122195论文序列


Xinping Li, Yichao Huang, Yuling Xing, Chen Hu, Wenxin Zhang, Yi Tang, Weijie Su, Xia Huo, Aifen Zhou, Wei Xia, Shunqing Xu, Da Chen*, and Yuanyuan Li*. Association of urinary cadmium, circulating fatty acids, and risk of gestational diabetes mellitus: A nested case-control study in China. Environment International, 2020, 137, 105527-105527. DOI:10.1016/j.envint.2020.105527论文序列


Jonathan K. Challis, Xavier Ortiz Almirall, Paul A. Helm, and Charles S. Wong. Performance of the organic-diffusive gradients in thin-films passive sampler for measurement of target and suspect wastewater contaminants. Environmental pollution, 2020, 261, 114092-114092. DOI:10.1016/j.envpol.2020.114092论文序列


Gavin N. Saari, Samuel P. Haddad, Rachel M. Mole, Bridgett N. Hill, W. Baylor Steele, Lea M. Lovin, C. Kevin Chambliss, and Bryan W. Brooks*. Low dissolved oxygen increases uptake of a model calcium channel blocker and alters its effects on adult Pimephales promelas. omparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 2020, 231, 108719-108719. DOI:10.1016/j.cbpc.2020.108719论文序列


Jingling Yang, Geng-Sheng Lin, Chung-Yuan Mou*, and Kuo-Lun Tung*. Mesoporous Silica Thin Membrane with Tunable Pore Size for Ultrahigh Permeation and Precise Molecular Separation. ACS applied materials & interfaces, 2020, 12 (6), 7459-7465. DOI:doi: 10.1021/acsami.9b21042论文序列


Fenghua Wei, Dali Wang, Huizhen Li, Pu Xia, Yong Ran, and Jing You*. Toxicogenomics provides insights to toxicity pathways of neonicotinoids to aquatic insect, Chironomus dilutus. Environmental pollution, 2020, 260, 114011-114011. DOI:10.1016/j.envpol.2020.114011论文序列


Jiani Yang, Xingwen Lu*, Yuxin Liu, Fei Wang, and Yuanqing Chao. Transformation of hazardous lead into aluminosilicate ceramics: structure evolution and lead leaching. Environmental science and pollution research international, 2020, 未定. DOI:10.1007/s11356-019-07153-z论文序列


Xinping Li, Yichao Huang, Wenxin Zhang, Chenhui Yang, Weijie Su, Yi Wu, Xiaomei Chen, Aifen Zhou, Xia Huo, Wei Xia, Shunqing Xu, Da Chen*, and Yuanyuan Li*. Association of circulating saturated fatty acids with the risk of pregnancy-induced hypertension: a nested case-control study. Hypertension Research, 2020, 未写. DOI:10.1038/s41440-019-0383-7论文序列


Zhijun Zeng, Karolin F. Meyer, Khosbayar Lkhagvadorj, Wierd Kooistra, Marjan Reinders-Luinge, Xijin Xu, Xia Huo, Juan Song, Torsten Plosch, and Machteld N. Hylkema*. Prenatal smoke effect on mouse offspring Igf1 promoter methylation from fetal stage to adulthood is organ- and sex-specific. American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 2020, 318: L549–L561. DOI:10.1152/ajplung.00293.2019


论文序列


Long Xu, Xia Huo, Yu Liu, Yuling Zhang, Qilin Qin, and Xijin Xu*. Hearing loss risk and DNA methylation signatures in preschool children following lead and cadmium exposure from an electronic waste recycling area. Chemosphere, 2020, 246, 125829-125829. DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.125829


论文序列


Jie Li, Tongtong Zheng, Dong Yuan, Canzhu Gao, and  Chunguang Liu*. Probing the single and combined toxicity of PFOS and Cr(VI) to soil bacteria and the interaction mechanisms. Chemosphere, 2020, 249, 126039-126039. DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.126039


论文序列


Marlene Agerstrand*, Kathryn Arnold, Sigal Balshine, Tomas Brodin, Bryan W. Brooks, Gerd Maack, Erin S. McCallum, Greg Pyle, Minna Saaristo, and Alex T. Ford. Emerging investigator series: use of behavioural endpoints in the regulation of chemicals. Environmental Science-Processes & Impacts, 2020, 22 (1), 49-65. DOI:10.1039/c9em00463g


论文序列


Kangyang Chen, Hexia Chen, Chuanlong Zhou, Yichao Huang, Xiangyang Qi, Ruqin Shen, Fengrui Liu, Min Zuo, Xinyi Zou, Jinfeng Wang, Yan Zhang, Da Chen, Xingguo Chen*, Yongfeng Deng*, and Hongqiang Ren. Comparative analysis of surface water quality prediction performance and identification of key water parameters using different machine learning models based on big data. Water Research, 2020, 171, 115454-115454. DOI:10.1016/j.watres.2019.115454


论文序列


Pi Guo, Yuliang Chen, Haisheng Wu, Jing Zeng, Zhisheng Zeng, Weiping Li, Qingying Zhang, Xia Huo, Wenru Feng, Jiumin Lin, Huazhang Miao*, and Yingxian Zhu*. Ambient air pollution and markers of fetal growth: A retrospective population-based cohort study of 2.57 million term singleton births in China. Environment International, 2020, 135. DOI:10.1016/j.envint.2019.105410


论文序列


Xuetao Guo, Guilin Hu, Xiaoyun Fan, and Hanzhong Jia*. Sorption properties of cadmium on microplastics: The common practice experiment and A two-dimensional correlation spectroscopic study. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, 190. DOI:10.1016/j.ecoenv.2019.110118


论文序列


Mei Su, Weizhao Yin, Li Liu, Ping Li, Zhanqiang Fang, Yili Fang, Penchi Chiang, and Jinhua Wu*. Enhanced Cr(VI) stabilization in soil by carboxymethyl cellulose-stabilized nanosized Fe0 (CMC-nFe0) and mixed anaerobic microorganisms. Journal of Environmental Management , 2020, 257, 109951-109951. DOI:10.1016/j.jenvman.2019.109951

论文序列


Fei Cheng, Huizhen Li, Huimin Ma, Fengchang Wu, Zhiyou Fu, and Jing You. Identifying bioaccessible suspect toxicants in sediment using adverse outcome pathway directed analysis. Journal of Hazardous Materials, 2020, 389. DOI:10.1016/j.jhazmat.2019.121853


论文序列


Zhen Chen, Shaoxiong He, Mingshan Zhu, and Chaohai Wei*. The effect of peroxymonosulfate in WS2 nanosheets for the removal of diclofenac: Information exposure and degradation pathway. Chemosphere 2020, 245, 125678-125678. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.125678, 2020, 245, 125678-125678. DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.125678


论文序列


Chu Chu, Yang Zhou, Qing-Qing Li, Michael S. Bloom, Shao Lin, Yun-Jiang Yu, Da Chen, Hong-Yao Yu, Li-Wen Hu, Bo-Yi Yang, Xiao-Wen Zeng, and Guang-Hui Dong*.  Are perfluorooctane sulfonate alternatives safer? New insights from a birth cohort study. nvironment International, 2020, 135. DOI:10.1016/j.envint.2019.105365


论文序列


Lijuan Zhang, Jianghua Yang, Huizhen Li*, Jing You, Nivedita Chatterjee, and Xiaowei Zhang*. Development of the transcriptome for a sediment ecotoxicological model species, Chironomus dilutus. Chemosphere, 2020, 244, 125541-125541. DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.125541


论文序列


Kevin M. Stroski, Luong Kim Hoang, Jonathan K. Challis, Luis G. Chaves-Barquero, Mark L. Hanson, and Charles S. Wong*. Wastewater sources of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) and pharmaceuticals in four Canadian Arctic communities. Science of the Total Environment, 2020, 708. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.134494


论文序列


Jiang-Ping Wu, Si-Kang Wu, Lin Tao, Ya-Zhe She, Xiao-Yun Chen, Wen-Lu Feng, Yan-Hong Zeng, Xiao-Jun Luo, and Bi-Xian Mai. Bioaccumulation characteristics of PBDEs and alternative brominated flame retardants in a wild frog-eating snake. Environmental pollution, 2020, 58, 113661-113661. DOI:10.1016/j.envpol.2019.113661


论文序列


Shuting Tian, Yanyan Gong*, Haodong Ji, Jun Duan, and Dongye Zhao. Efficient removal and long-term sequestration of cadmium from aqueous solution using ferrous sulfide nanoparticles: Performance, mechanisms, and long-term stability. Science of the Total Environment, 2020, 704. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.135402


论文序列


Yuanxia Li, Nali Zhu, Xujun Liang, Lirong Zheng, Chenxi Zhang, Yu-Feng Li, Zhiyong Zhang, Yuxi Gao, and Jiating Zhao*. A comparative study on the accumulation, translocation and transformation of selenite, selenate, and SeNPs in a hydroponic-plant system. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, 189. DOI:10.1016/j.ecoenv.2019.109955


论文序列


Xin-Ye Ni, Hai Liu, Chun Wang, Wen-Long Wang, Zi-Bin Xu, Zhuo Chen, Yin-Hu Wu, Hong-Ying Hu, Comparison of carbonized and graphitized carbon fiber electrodes under flow-through electrode system for high-efficiency bacterial inactivation. Water research 2020, 168, 115150 2020BLH001.pdf


论文序列


Ruikun Hou, Xia Huo, Shaocheng Zhang, Cheng Xu, Yu Huang,. Elevated levels of lead exposure and impact on the anti-inflammatory ability of oral sialic acids among preschool children in e-waste areas. Science of The Total Environment, 2020. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.134380 2020BHX001.pdf